Search
Close this search box.

ถุงมือยาง PARAGON BS13 สีดำ

ถุงมือยาง PARAGON BS13 สีดำ

SIZE : L

คำแนะนำ

  • ก่อนและหลังใช้ถุงมือยางทุกครั้ง ควรล้างน้ำผสมผงซักฟอกอ่อนทั้ง 2 ด้าน และล้างน้ำสะอาด
  • ควรเก็บในที่ร่มและมีอากาศถ่ายเท
  • ไม่ควรเก็บในที่มีแสงแดดหรืออับชื้น

คำเตือน

  • ห้ามใช้ในงานไฟฟ้า