ป้องกันหลัง (Back Support)

ป้องกันหลัง (Back Support)

ป้องกันหลัง (Back Support) ใช้สำหรับป้องกันการบาดเจ็บจากการยกของหนัก