ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายเชฟรอนพลังงานแสงอาทิตย์ ป้ายเชฟรอน ป้ายเตือนแบบมีไฟกระพริบ ป้ายเตือนทางโค้งคุณสมบัติทั่วไป ของป้ายเชฟรอน และป้ายเตือนแบบมีไฟกระพริบ ป้ายเชฟรอนกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับติดตั้งบริเวณทางโค้งเนิน หรือบริเวณที่ไฟฟ้าเข้าลำบาก โดยไม่ต้องลากสายไฟไปยังจุดนั้นๆ  ป้ายสัญญาณไฟที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด 12 VDC.  ทำงานโดยรับพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ และเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า นำไปเก็บไว้ ในแบตเตอรี่ จากนั้นแบตเตอรี่ จะทำหน้าที่จ่ายพลังงาน ให้กับวงจร ควบคุมและป้ายไฟกระพริบโดยอัตโนมัติ  ขณะป้ายไฟลูกศรทำงานกระพริบปกติ ความถี่ในความกระพริบอยู่ระหว่าง 20 60 ครั้งต่อนาที สามารถกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง  มีวงจรตวบคุมกระแสไฟฟ้าในการทำงานของป้ายให้กระพริบ และสามารถปรับความเร็วในการกระพริบให้เป็นไฟแฟลชได้