หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ CarePlus By MICROTEX

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ CarePlus By MICROTEX

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

  • ประสิทธิภาพการกรองฝุ่น 0.1 ไมครอนได้ > 99%
  • ประสิทธิภาพการป้องการแบคทีเรีย 3.0 ไมครอนได้ > 99%
  • ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน TIS 2424 : 2562
  • ผ่านการทดสอบความต้านของเหลว (เลือดปลอม)  ซึมผ่านที่ระดับความดัน 120mmHg จากสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ