Safety REDBOX Group Lockout Box

Safety REDBOX Group Lockout Box

SAFETY REDBOX® เป็นกล่องล็อคแบบติดผนังและแบบพกพาที่มีปุ่มเลื่อนภายในแบบปลดได้เร็ว ซึ่งช่วยให้พกพากล่องล็อคไปยังจุดที่ต้องการได้

  • ทำจากเหล็กเคลือบผงสำหรับงานหนักเพื่อต้านทานการเกิดสนิมและความทนทานภายใต้สภาวะแวดล้อม
  • ใช้ล็อคหนึ่งจุดบนจุดควบคุมแต่ละจุด และวางกุญแจในกล่องล็อค คนงานแต่ละคนสามารถล็อคกล่องของตัวเองเพื่อป้องกันการเข้าถึง
  • มีการควบคุมเฉพาะตามที่กำหนดโดย OSHA โดยการวางล็อคของตัวเองบนกล่องล็อคที่มีกุญแจสำหรับล็อคงาน
  • ตราบใดที่ล็อคของคนงานคนใดคนหนึ่งยังคงอยู่ในกล่องล็อค กุญแจสำหรับล็อคงานที่อยู่ภายในจะไม่สามารถเข้าถึงได้